+48 602 22 31 77

+48 602 22 31 77

Regulamin powerbankreklamowy.pl

(wersja na dzień 08-01-2019)

§ 1 Strony umowy i przedmiot działalności portalu

1. Portal internetowy, dający możliwość wypożyczenia sprzętu multimedialnego zlokalizowany na stronie internetowej pod adresem: www.powerbankreklamowy.pl („Portal”), prowadzony jest przez Tomasza Cichańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod  firmą TOMAZO Tomasz Cichański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15/6, NIP: 782-110-14-38, REGON 634263770, zwanego również „Wynajmującym” lub „Wypożyczalnią”; druga strona umowy, dokonująca wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Najemcą” lub „Użytkownikiem” – łącznie zwani„Stronami”. Korespondencja z Wynajmującym może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem lp.ywomalkerknabrewop%40ytnemukod.2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Wypożyczalnię w razie zmiany przedmiotu działalności Wypożyczalni lub zakresu usług świadczonych przez Wypożyczalnię i ich cen, zmiany danych Wypożyczalni lub niezgodności Regulaminu z przepisami prawa. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu. Strony związane są treścią aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.3. Celem działania Wypożyczalni jest  świadczenie usług polegających na odpłatnym wypożyczaniu sprzętu telekomunikacyjnego i multimedialnego (multimedialne powerbanki reklamowe, wyświetlacze multimedialne, projektory itp.) „Sprzęt” lub "Stacje" lub "Powerbanki". Do korzystania z Portalu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową. 4. Sprzęt wypożyczany za pośrednictwem Portalu jest nowy lub używany. Wynajmujący zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad. 5.    Wypożyczalnia realizuje wyłącznie zamówienia, gdzie wypożyczony Sprzęt ma być dostarczony na terytorium Polski.

§ 2Zasady zawarcia umowy i płatność

1.   Treści zawarte na Portalu należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.2.   Zamówienia można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pomocą mechanizmu składania zamówień dostępnego na Portalu.3.    Złożenie zamówienia w Wypożyczalni oznacza zaakceptowanie przez Najemcę postanowień niniejszego Regulaminu.4.    Osoba fizyczna składająca zamówienie musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.5.    Wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia znajdującego się na stronie Portalu traktowane jest jako skierowanie do Wypożyczalni oferty zawarcia umowy.6.    Przyjęcie zamówienia-oferty jest potwierdzane przez Wynajmującego za pomocą  wiadomości e-mail przesyłanej przez Portal na adres podany przez Najemcę w treści formularza zamówienia.7.    Wynajmujący jest uprawniony do przyjęcia oferty Najemcy w ciągu 2 dni roboczych, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie uniemożliwia Stronom przejście do kolejnego etapu zawierania umowy (dokonania płatności) a umowa nie zostaje zawarta.8.    Jeżeli strona internetowa Portalu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie Sprzętu, wysokości opłaty za wypożyczenie Sprzętu, wysokości kosztów dostawy i odbioru, wysokości kaucji, druku lub błędy techniczne w przekazie, Wynajmujący jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia-oferty, przy czym dotyczy to jedynie istotnych błędów co do treści czynności prawnej.9.    W przypadku uchylenia się przez Wynajmującego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, Strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły.10.    Wynajmujący w przypadku gdy Planowany Okres Wypożyczenia wybrany został niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w przypadku wątpliwości odnośnie danych zawartych w formularzu zamówienia, w szczególności co do danych Najemcy może zwrócić się do Najemcy niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia (również po automatycznym wygenerowaniu przez system jego przyjęcia) w celu sprawdzenia poprawności danych. W takim wypadku potwierdzenie zamówienia uważa się za dokonane dopiero z chwilą uzgodnienia tych danych między Stronami.11.    Kolejnym etapem procesu zawierania umowy jest wykonanie przez Najemcę płatności łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, oraz ewentualnej kaucji przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy Wynajmującego. Przy czym przelew ten powinien być wykonany przez Najemcę po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia w taki sposób aby został zaksięgowany na rachunku bankowym Wynajmującego najpóźniej na 36 godzin przed pierwszym dniem okresu wypożyczenia wskazanym przez Najemcę w formularzu zamówienia.12.   W celu weryfikacji danych podanych w formularzu zamówienia zaleca się, aby Najemca dokonał przelewu, o którym mowa wyżej, z rachunku bankowego którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.  W przypadku, gdy dane Najemcy podane w formularzu zamówienia różnią się od danych właściciela rachunku bankowego z którego dokonano ww. przelewu, Wynajmujący przed przystąpieniem do wykonania Umowy może zażądać od Najemcy aby ten w wybrany przez Wynajmującego sposób uwiarygodnił dane Najemcy podane w treści formularza zamówienia.13.    Proces zawierania umowy po złożeniu oferty przez Najemcę, jej przyjęciu przez Wynajmującego, wykonaniu płatności łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji (w sposób umożliwiający weryfikację danych Najemcy) uważa się za zakończony a tym samym umowę uważa się za zawartą z chwilą zaksięgowania kwoty łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, na rachunku bankowym Wynajmującego „Umowa”.14.    W przypadku gdy do zawarcia umowy nie dojdzie z powodu zaksięgowania łącznej opłaty za wypożyczenie Sprzętu, kosztów dostawy i odbioru oraz kaucji na mniej niż 36 godzin przed pierwszym dniem Planowanego Okresu Wypożyczenia wskazanym przez Najemcę w formularzu zamówienia, Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić otrzymane świadczenie przelewem na rachunek Najemcy, chyba że Strony zgodnie postanowią, pomimo uchybienia ww. terminowi uznać umowę za zawartą lub zaliczyć tę kwotę na poczet opłaty za wypożyczenie Sprzętu, koszty dostawy i odbioru oraz kaucji z tytułu planowanego wypożyczenia.15.    Umowa zawierana jest w języku polskim.

§ 3Okres wypożyczenia, zasady jego ustalania oraz zasady naliczania opłaty za wypożyczenie

1.    Jednostką rozliczeniową okresu wypożyczenia dla wynajmu krótkoterminowego jest 1 dzień, a dla wynajmu długoterminowego 1 miesiąc.2.    Za każdy dzień lub miesiąc wypożyczenia naliczana jest opłata za wypożyczenie według cennika wskazanego na stronie portalu („Wynajem Urządzeń i Cennik”) lub w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zamówienia.3.    Opłaty Za Wypożyczenie, koszty dostawy i odbioru oraz wysokość kaucji widniejące na stronie internetowej Wypożyczalni, jak również opisy Sprzętu stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Wynajmującego.4.    Wszystkie podane Opłaty Za Wypożyczenie są kwotami netto i należy dodać do nich podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.5.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który zostanie wysłany Najemcy wraz z zamówionym Sprzętem. Na żądanie Najemcy zgłoszone w zamówieniu (w polu „uwagi”) i po podaniu niezbędnych danych obejmujących: nazwę firmy Najemcy lub imię i nazwisko, dokładny adres oraz numer NIP (w przypadku podmiotów dla których jest on wymagany) wystawiona będzie faktura VAT, która zostanie wysłana Najemcy wraz z zamówionym Sprzętem lub w formie elektronicznej (według wyboru Wynajmującego).6.    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Najemca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas wypełniania formularza zamówienia adres mailowy.7.    Okres wypożyczenia wskazywany jest przez Najemcę w zamówieniu wysłanym za pomocą formularza lub maila znajdującego się na stronie internetowej Wypożyczalni. Najemca zobowiązany jest wybrać taki okres wypożyczenia, który rozpoczyna się w dniu roboczym najwcześniej po upływie 2 dni od dnia składania zamówienia i kończy się w dniu po, którym następuje dzień roboczy. ("Planowany Okres Wypożyczenia")8.    Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy („Dzień Roboczy”).9.    Za każdy dzień lub miesiąc wypożyczenia naliczana jest opłata według stawki podanej na stronie internetowej lub w potwierdzeniu zamówienia. 10.    Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu doręczenia Najemcy Sprzętu (pierwszy dzień okresu wypożyczenia) i kończy się ostatniego dnia według ilości dni wskazanych przez Najemcę w formularzu zamówienia (ostatni dzień okresu wypożyczenia).   („Rzeczywisty Okres Wypożyczenia”).11.    Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań aby Planowany Okres Wypożyczenia pokrywał się z Rzeczywistym Okresem Wypożyczenia. 12.    W przypadku gdy Najemca uchyla się od odbioru Sprzętu lub z przyczyn zawinionych przez Najemcę doręczenie Sprzętu jest niemożliwe, Wynajmujący może odstąpić od Umowy, a Najemca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący.

§ 4
Zasady dotyczące wypożyczenia długoterminowego

1. Wypożyczenie długoterminowe stacji dotyczy wszelkich lokali użytkowych typu restauracje, kawiarnie, puby, hotele, obiekty konferencyjne i szkoleniowe, przychodnie itp.
2. Jednostka rozliczeniowa dla wypożyczeń długoterminowych to okres 1 miesiąca.
3. Czas wyświetlania multimedialnych treści na urządzeniu podzielony jest na klipy reklamowe prezentowane w zapętlonym trybie odtwarzania. Oprócz wyświetlania treści związanych z lokalem Najemcy, wyświetlone zostaną również dodatkowe reklamy od zewnętrznych reklamodawców. Treść wyświetlanych zewnętrznych reklam nie będzie konkurowała z ofertą miejsca, w którym obecnie pracują stacje. Właścicielem zewnętrznych reklam jest Wynajmujący, on pobiera opłaty za ich wyświetlanie oraz zajmuje się ich zarządem. Stosunek klipów należących do Najemcy oraz Wynajmującego określa wybrana przez Najemcę taryfa. Najemca podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na taki model biznesowy.
4. Najemca zobowiązany jest codziennie do wystawienia stacji w swoim lokalu i wyświetlania treści na nich zawartych w czasie godzin pracy lokalu. Jednym z głównych zadań urządzeń jest wyświetlanie treści reklamowych zarówno Najemcy jak zewnętrznych reklamodawców dlatego nie mogą być one schowane lub wyłączone w czasie trwania umowy.
5. Odpłatność za wypożyczenie stacji uiszczana jest przez Najemcę co miesiąc, według kwot i terminów wskazanych na fakturze.
6. Opóźnienia w zapłacie za wynajem oraz rażące naruszenie warunków umowy w szczególności kwestii związanych nienależytym użytkowaniem stacji lub niedbałością związaną z bezpieczeństwem sprzętu mogą skutkować wcześniejszym zerwaniem umowy przez Wynajmującego bez żadnych konsekwencji i w trybie natychmiastowym.    

§ 5Zasady dostawy i zwrotu Sprzętu

1.    Wypożyczony Sprzęt Najemca otrzymuje i zwraca w drodze przesyłki kurierskiej za pomocą firmy, z którą Wynajmujący współpracuje w zakresie doręczeń i odbioru Sprzętu do i od Najemcy: firma kurierska, operator logistyczny. Dostawa i odbiór Sprzętu obejmuje całą Polskę. 2.    Koszty dostawy i odbioru  podane są łącznie na dokumencie potwierdzającym zamówienie i uiszczane przez Najemcę razem z opłatą za wypożyczenie i kaucją.3.    Dostawa Sprzętu nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Najemcę w formularzu zamówienia adres, lub na adres otrzymany od Najemcy w procesie weryfikacji danych w przypadku opisanym w §2 ust. 10.
4.    Przesyłka kurierska do Najemcy wysyłana jest najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego Planowany Okres Wypożyczenia.
4. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w doręczeniu wynikające z problemów firm kurierskich z realizacją usług, a tym samym nie bierze odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści przez Najemcę, spowodowane opóźnieniem w dostawie Sprzętu.
5.    W przypadku zwłoki w dostawie Sprzętu, Najemca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Wynajmującego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Wynajmującego.
6.    Najemca zobowiązany jest do zwrotu Sprzętu następnego dnia po ostatnim dniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia.7.    Odbiór Sprzętu od Najemcy realizowany jest przez kuriera, którego wizyta umawiana jest przez Wynajmującego na dzień następujący po ostatnim dniu ostatniego dnia Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia.8.    W przypadku korzystania ze Sprzętu po zakończeniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia (niedokonaniu zwrotu Sprzętu kurierowi następnego dnia po ostatnim dniu Rzeczywistego Okresu Wypożyczenia), Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze Sprzętu w wysokości podwójnej stawki Opłaty Za Wypożyczenie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania ze Sprzętu. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, ponosi Wynajmujący – z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu.

§ 6Szkody powstałe podczas transportu

1.    W sytuacji, gdy przesyłka z wypożyczonym Sprzętem nosi ślady uszkodzenia, zaleca się, aby Najemca sporządził z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W wypadku szkody powstałej w transporcie reklamację w firmie transportowej składa Wynajmujący, a Najemca otrzymuje w zamian wymieniony Sprzęt lub zwrot uiszczonej łącznej kwoty za wypożyczenie.  Najemca ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego.2.    W przypadku odbioru Sprzętu z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, zaleca się, aby  Najemca zgłosił je niezwłocznie przewoźnikowi w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia i jednocześnie poinformował o tym fakcie Wynajmującego.3.    Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odbioru przez Wynajmującego zwracanego po okresie wypożyczenia Sprzętu.

§7Odpowiedzialność Najemcy za Sprzęt

1.    W okresie wypożyczenia Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony Sprzęt w tym dołączone do niego akcesoria, na zasadach określonych prawem cywilnym.2.    Wypożyczonego Sprzętu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.3.    Najemca zobowiązany jest do wykorzystywania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z wypożyczanym Sprzętem.4.    Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia wypożyczonego Sprzętu przed utratą i zniszczeniem. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody własne, jak i wyrządzone osobom trzecim, a także szkody materialne spowodowane użytkowaniem wypożyczonego Sprzętu, na zasadach określonych prawem cywilnym. Wypożyczenie może zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem z zakresu wszelkiego rodzaju zniszczeń i uszkodzeń, na co wystawiony zostanie osobny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.5.    Naprawy i odświeżanie Sprzętu przeprowadza wyłącznie Wynajmujący. Najemca w żadnym razie nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnych napraw, oznakowania, wprowadzania modyfikacji technologicznych, blokowania Sprzętu kodem zabezpieczającym, uzupełnień Sprzętu o dodatkowe elementy, instalacji nieoficjalnych aktualizacji wersji oprogramowania, instalacji złośliwego i nielegalnego oprogramowania ani do zlecania ich wykonania osobom trzecim.6.    Najemca ma obowiązek poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację Sprzętu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowa pracy.7.    Najemca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi oraz używania Sprzętu z należytą starannością, zgodnie z zaleceniami producenta.8.    Najemca nie może przenieść swych praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na osobę trzecią.9.    Sprzęt pozostaje przez cały okres trwania umowy własnością Wynajmującego.10.  Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić ten sam Sprzęt, który został mu wydany.11.  Wynajmujący nie zezwala na zbycie, podnajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia Sprzętem bez wyraźnego zezwolenia Wynajmującego.12.  Z wypożyczonego Sprzętu może korzystać jedynie Najemca i jedynie w miejscu użytkowania wskazanym w formularzu zamówienia.13.  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Sprzętu przez osoby trzecie.

§8Utrata i uszkodzenie Sprzętu

1. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Sprzętu będące następstwem jego normalnej eksploatacji.2. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Sprzętu powstałe z jego winy lub nienależytej eksploatacji na zasadach określonych prawem. Wypożyczenie może zostać objęte dodatkowym ubezpieczeniem z zakresu wszelkiego rodzaju zniszczeń i uszkodzeń Sprzętu, na co wystawiony zostanie osobny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.
3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za utratę pojedynczych jednostek Sprzętu w wyniku kradzieży zwykłej. W przypadku utraty wszystkich zainstalowanych stacji w jednym okresie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zbadania okoliczności kradzieży, gdyż zdarzenie takie może nosić znamiona przestępstwa.
4.    W przypadku uszkodzenia lub utraty Sprzętu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego.
5.    W przypadku uszkodzenia lub utraty Sprzętu, kaucja, o której mowa w  §10 poniżej zostanie zatrzymana do chwili oceny kosztów naprawy lub odtworzenia Sprzętu. Koszty te w pierwszej kolejności zostaną pokryte z kaucji.6.    Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnej do jej usunięcia.7.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania oceny technicznej przez serwis Wynajmującego, zwróconego przez Najemcę Sprzętu. Ewentualnie na wniosek i koszt Najemcy ocena techniczna dokonana może zostać przez autoryzowany serwis producenta Sprzętu, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn oraz kosztów usunięcia jego uszkodzenia.

§9Gwarancja sprawności Sprzętu

1.    Wynajmujący wypożycza Sprzęt w pełni sprawny i gwarantuje jego sprawne działanie przez cały okres wypożyczenia pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.2.    W przypadku awarii Sprzętu wynikającej z wad fabrycznych, ukrytych, lub innych powstałych bez winy Najemcy, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie, a Wynajmujący według swego wyboru dostarczy Najemcy identyczny sprawny Sprzęt przedłużając jednocześnie okres najmu o czas w którym korzystanie ze Sprzętu było niemożliwe albo zwróci Najemcy opłatę za wypożyczenie za okres, w którym korzystanie ze Sprzętu było niemożliwe.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz straty finansowe będące efektem awarii sprzętu.

§10Kaucja

1.    Wynajmujący zastrzega sobie możliwość pobierania kaucji od Najemcy celem zabezpieczenia odszkodowania za uszkodzenie lub utratę Sprzętu.2.    Wysokość kaucji podawana jest każdorazowo w dokumencie potwierdzenia zamówienia.3.    Kaucja pobierana jest od każdego wypożyczonego Sprzętu osobno.4.    Kaucję Najemca obowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Wynajmującego łącznie z dokonywaniem płatności opłaty za wypożyczenie.5.    W przypadku wypożyczania jednorazowo więcej niż jednego Sprzętu, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu osobną kaucję za każdy egzemplarz wynajmowanego Sprzętu.6.    Kaucja zostanie zwrócona Najemcy, pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego i kompletnego Sprzętu w terminie 2 dni roboczych od zwrotu Sprzętu, przelewem na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy.7.    Za dzień zwrotu kaucji przyjmuje się dzień złożenia przez Wynajmującego dyspozycji przelewu kwoty kaucji na konto Najemcy.8.    Kaucja przechowywana jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Wynajmującego (oprocentowanie rachunku 0,00%).

& 11
Ubezpieczenie sprzętu, zabezpieczenia techniczne

1. Istnieje możliwość wykupienia przez Najemcę ubezpieczenia na wynajmowany sprzęt na cały okres trwania umowy. Cena ubezpieczenia zależna jest od czasu trwania umowy oraz od miejsca instalacji i weryfikacji Najemcy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Proponowana cena przedstawiona będzie Najemcy każdorazowo do każdej zawartej umowy.
2. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy lub osób trzecich.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje kradzieży zwykłej, Najemca nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę pojedynczych jednostek Sprzętu w wyniku kradzieży zwykłej. W przypadku utraty wszystkich zainstalowanych stacji w jednym okresie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zbadania okoliczności kradzieży, gdyż zdarzenie takie może nosić znamiona przestępstwa.
4. Istnieje możliwość technicznego zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą. Pierwsza opcja to naklejki antykradzieżowe, informujące potencjalnych złodziei o fakcie, że sprzęt jest monitorowany za pomocą systemy GPS. Druga opcja do podstawki antykradzieżowe, będące specjalną płytką montowaną na taśmę samoprzylepną do blatu. Stacje przymocowane są na stałe a ich demontaż odbywa się za pomocą specjalnego kluczyka. Wszystkie opcje zabezpieczeń można skonsultować i uzgodnić w Wynajmującym.   

§12Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy składać na adres: lp.ywomalkerknabrewop%40ytnemukod lub korespondencyjnie na adres siedziby Wypożyczalni wskazany w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Wynajmującego, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

§ 13Ochrona danych osobowych

1.  Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
2. Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Wynajmującego służą wyłącznie celom związanym z realizację usług świadczonych przez powerbankreklamowy.pl (TOMAZO Tomasz Cichański) i są przechowywane z należytą ostrożnością w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione. Nie będą one udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem firm spedycyjnych wybranych do dostarczenia przesyłki.
Rejestrujący się w serwisie powerbankreklamowy.pl wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
3.    Wynajmujący zobowiązuje się do nieodwracalnego usunięcia wszystkich danych, które Najemcy pozostawili w pamięci Sprzętu, w sposób uniemożliwiający ich udostępnienie jakimkolwiek osobom trzecim.
4.    Zaznaczenie opcji subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności i otrzymywania drogą elektroniczną informacji o nowościach w Wypożyczalni.5.    Użytkownik ma prawo w każdej chwili do rezygnacji z newslettera.

§ 14Postanowienia końcowe

1.    Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność. 2.    Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po opublikowaniu takiej zmiany na stronie Portalu. 3.    W stosunku do wszelkich umów i sporów zawartych i powstałych na gruncie Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.